درباره فرش کیوان


علم و اگاهی به انواع رنگها و تلفیق آنان ما را به سمتی هدایت میکند که رنگها را اگاهانه استفاده کنیم، چون رنگ آمیزی خود مقوله ای جدا از طراحی است. با
وجود اینکه طراحی و رنگ آمیزی هردو در خلق اثر دست در دست هم هستند، اما هویت مستقل هر کدام از هنرها ما را بر آن میدارد تا متخصصان هر فن را
بکار بگیریم و از تجربیات آنها استفاده کنیم. خروجی کار ما که استفاده آگاهانه از نقاش، رنگرز و بافنده حرفه اى است، محصولی را به ارمغان می آورد که در نوع
خود بی بدیل است، با نیاز بازار هماهنگ است و گوشه چشمی آگاهانه به سنت و فرهنگ غنی کشور ایران دارد.
امید تا این فرش ها شروعى باشد براى فصلی جدید در تولیدات فرش دستبافت ایرانی

درباره فرش کیوان درباره فرش کیوان

تفکری نو، کیفیت و بافتی هنرمندانه